Тайлбар

Диод лазер төхөөрөмжөөр үйлчилгээг үзүүлж эмчилнэ

  • Хугацаа: эмчилгээний хугацаа 30 минут