Тайлбар

Гэрлийн энергийг шингээн авч гэрэл дулааныг үүсгэж арьсанд эд эсээр дамжин үйлчилгээг үзүүлж эмчилнэ

  • Хугацаа: эмчилгээний хугацаа 30 минут