Тайлбар

Импульсын, цахилгаан өдөөлтийн, крио болон вакум технологийг тус тусад нь болон дараалуулан ашиглан үйлчилгээг үзүүлж эмчилнэ

  • Хугацаа: эмчилгээний хугацаа 55 минут