Тайлбар

Диод лазер төхөөрөмжөөр үйлчилгээг үзүүлж эмчилнэ

  • Хугацаа: Эмчилгээний хугацаа 30 минут